Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med TOGI Data ApS  og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af TOGI Data ApS, Vi forbeholder os retten til at ændre eller modificere de nuværende vilkår og betingelser uden forudgående varsel.

Læs teksten omhyggeligt og vær sikker på, at du forstår vores vilkår og betingelser, inden du downloader eller bruger materialer eller produkter fra TOGI Data ApS.

Uddybende oplysninger omkring TOGI Data ApS:

TOGI Data ApS
Smedeland 7
2600 Glostrup
CVR: 33239467
E-mail: [email protected]

Indhold

* 1 Webhosting m.v.
* 2 Domæner
* 3 Betalingsgateway
* 4 Tilbud og konkurrencer
* 5 Tests og quizzer
* 6 Abonnementsaftaler
* 7 Software generelt
* 8 Plugins til WordPress
* 9 Generelt
* 10 Værneting


Webhosting m.v.

1.1 Webhotel 
TOGI Data ApS’ webhotel er en præsentationsplads primært for erhvervsdrivende, der gennem TOGI Data ApS har købt en webløsning.

1.2 En aftale om webhotel indeholder følgende (medmindre andet specifikt er aftalt mellem TOGI Data ApS og kunden):
– Op til 10 gb plads
– Op til 150.000 inodes
– Op til 10.000 cpu-sekunder pr. dag og 1.000 cpu-sekunder pr. time
– Op til 5 mailkonti med delt plads på 2 gb

1.3 Tilladt trafik

I abonnementet er inkluderet et månedligt trafikforbrug på 5 tb. Forbrug herudover vil blive faktureret med 40,- eks. moms per påbegyndt GB.

Det er ikke tilladt at placere filarkiver indeholdende programmer, videofiler og lydfiler (mp3, gif, wav, MP4, jpg, zip mv.) til fri download.

TOGI Data ApS forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte at lukke webhotellet uden varsel og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget jf. 1.3. Eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. TOGI Data ApS forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej.

1.4 Kundens ansvar
Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Der må ikke forefindes pornografisk materiale, materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale.

TOGI Data ApS forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at TOGI Data ApS kan ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel. Ved en sådan ophævelse ifalder TOGI Data ApS ikke overfor kunden erstatningsansvar af nogen art, herunder driftstab.

Kunden må ikke benytte sit abonnement hos TOGI Data ApS til at udsende SPAM fra, som beskrevet i Markedsføringslovens §6a. Såfremt TOGI Data ApS konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan TOGI Data ApS ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor TOGI Data ApS for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf.

1.5 Perioder og fornyelse
TOGI Data ApS fakturerer abonnement på webhotellet forud for den aftalte periode (12 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, med mindre TOGI Data ApS har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Der refunderes ikke beløb for en forudbetalt periode. En opsigelse vil alene vedrøre en kommende periode.

Opsigelsen kan ske via TOGI Data ApS ved fremsendelse af email til [email protected].

1.6 Ophævelse
TOGI Data ApS forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer TOGI Data ApS den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

1.7 Adgang
TOGI Data ApS tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. TOGI Data ApS forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. TOGI Data ApS tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

1.8 Oppetider
TOGI Data ApS tilstræber oppetider på 96%. Driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. indregnes ikke som nedetid.

1.9 Erstatning
TOGI Data ApS er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader eller indirekte tab. TOGI Data ApS’ erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

1.10 Backup
Der tages en daglig backup der gemmes i maximalt 7 dage. Ønskes yderligere remotebackup, kan dette bestilles mod ekstra betaling.


Domæner

2.1 Domæner
Kunden er selv ansvarlig for betaling af domæne gebyr til DK-Hostmaster.dk eller lignende domæne udbyder. Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

2.2 Ikke .dk domæner.
For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. TOGI Data ApS kan ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indholdende specielle tegn. Herunder æ, ø og å.


Betalingsgateway

3.1 Udbyder af betalingsgateway
TOGI Data ApS tilbyder betalingsgateway til enten Dankort eller Dankort samt internationale kort, igennem Quickpay.

3.2 Aftalens omfang
Antallet af transaktioner er begrænset. For yderligere specifikationer, se produktbeskrivelsen her.

3.3 Opsigelse
TOGI Data ApS fakturerer abonnement vedr. betalingsgateway forud for den aftalte periode (12 måneder ad gangen medmindre andet er aftalt). Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, medmindre TOGI Data ApS har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Der refunderes ikke beløb for en forudbetalt periode. En opsigelse vil alene vedrøre en kommende periode.

Opsigelsen kan ske via TOGI Data ApS ved fremsendelse af email til [email protected].


Tilbud og konkurrencer

4.1 Generelle vilkår
Følgende, generelle vilkår er gældende ved tilbud og konkurrencer via hjemmeside, nyhedsbrev samt de sociale medier – medmindre andet er specifikt angivet i vilkårene for tilbuddet/konkurrencen.

4.2 Løbetid
Alle konkurrencer og tilbud har en løbetid på maks. 2 måneder fra startdatoen

4.3 Udløbstid for rabatter
Angivne rabatter på abonnementspris, hostingydelser m.v. i forbindelse med tilbud og konkurrencer gælder i 12 mdr. fra starttidspunktet. Herefter vil normalprisen være gældende.

4.4 Gratis webhotel
Gratis webhotel i forbindelse med tilbud og konkurrence er gældende for 12 mdr. fra starttidspunktet. Herefter vil normalprisen være gældende.


Tests og Quizzer

5.1 Generelle betingelser
Ved indtastning af kontaktoplysninger i forbindelse med deltagelse i en test/quiz, accepterer man at blive kontaktet af TOGI Data.


Abonnementsaftaler vedr. hjemmesider og webshops

6.1 Abonnementsvilkår
Nærværende abonnementsvilkår er gældende for alle abonnementsaftaler vedr. hjemmesider, webshops og online marketing, medmindre andet er specifikt aftalt imellem TOGI Data ApS og kunden.

6.2 Bindingsperiode
Der er en bindingsperiode på 12 måneder fra abonnementets startdato. Herefter kan abonnementet opsiges med 3 måneders varsel ved udgangen af en måned.

6.3 Kvartalsvis fakturering
TOGI Data ApS fakturerer abonnementet forud for den aftalte periode (3 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, medmindre TOGI Data ApS har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden.

6.4 Opsigelse af abonnement

Opsigelse af et abonnement kan ske til TOGI Data ApS ved fremsendelse af email til [email protected].

Ved et abonnement vedr. et website, hvor sitet har været hostet hos TOGI Data ApS, udleveres – hvis kunden ønsker det – en zip-fil med det pågældende site til kunden ved aftalens udløb. Kunden kan herefter opsætte sitet hos en anden host, hvilket er TOGI Data ApS uvedkommende.

Ved et abonnement på online marketing stopper TOGI Data ApS’ med at arbejde på diverse konto ved aftalens udløb. Er der kørende kampagner på medier som f.eks. Google Ads, Facebook, Instagram eller LinkedIn, kører disse videre som hidtil. Det er altså kundens ansvar at ændre/stoppe disse, såfremt dette ønskes. Er andet ikke specifikt aftalt imellem parterne ved opsigelsen, kører disse kampagner uberørt videre, og ansvaret overdrages til kunden.

Ligeledes vil et site kunne overdrages som ZIP fil, til installation på andet webhotel. Eventuelle licenser til themaer og plugins, som ikke direkte betales af kunden, er TOGI Datas ejendom, og det påhviler selv kunden at forny eller reinstallere disse ved flytning af site.


Software generelt

7.1 Softwarerettigheder
Kunden opnår en tidsubegrænset og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af TOGI Data ApS udviklede software til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet, og til det antal brugere, som kunden har oplyst til TOGI Data ApS, eller som har taget sofwaren i brug pr. overtagelsesdagen.

7.2 Garanti på udviklet software
TOGI Data ApS yder – medmindre andet specifikt er aftalt – altid 3 måneders garanti på leverede softwareløsninger, der regnes fra overleveringsdatoen. Grantien dækker alene funktioner som er udviklet af TOGI Data ApS. Efter 3 måneder bortfalder garantien.

7.3 Kundens programændringer
Såfremt kunden foretager programændringer, bortfalder TOGI Data ApS’ forpligtelser i relation til softwaren i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.


Plugins til WordPress

8.1 Ansvarsfraskrivelse
Under ingen omstændigheder kan TOGI Data ApS holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, specielle eller tilfældige følgeskader, herunder – men ikke begrænset til – tab af data eller fortjeneste, der udspringer af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på dette websted, selvom TOGI Data ApS eller en bemyndiget repræsentant er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Hvis din brug af materialer fra dette websted resulterer i behovet for service, reparation eller rettelse af udstyr eller data, påtager du dig eventuelle omkostninger heraf.

 8.2 Licens
Vores digitale produkter er skabt til WordPress; en open source software frigivet under GNU Public License. Af denne årsag er ethvert af vores produkter, der udgør afledte værker af WordPress, også licenseret under GPL 3.0.

8.2.1 Licensvarighed og fornyelse
Licenser er gyldige i 6 måneder fra købsdatoen. En gyldig og aktiv licensnøgle er nødvendig for at kunne modtage opdateringer og support til købte plugins.

8.2.2 Softwareopdateringer
Opdateringer er inkluderet gratis i 6 måneder. Hvis du har en gyldig og aktiv licensnøgle, og dit plugin understøtter det, vil opdateringer blive leveret automatisk fra WordPress’ Dashboard. Hvis dit plugin ikke understøtter automatiske opgraderinger, kan opgraderinger downloades fra siden “Mine downloads” på “Min konto”-området af vores hjemmeside.

8.2.3 Support
Der ydes support til indkøbte udvidelser og temaer op til 6 måneder efter købsdatoen. Hvis du ønsker support efter 6 måneder, skal du forny din licensnøgle.

8.3 Ejerskab og ansvar
Du kan ikke kræve intellektuelt eller eksklusivt ejerskab for nogen af vores produkter, modificerede såvel som umodificerede. Alle produkter ejes af TOGI Data ApS. Vores produkter leveres “som de er” uden garanti af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået. Under ingen omstændigheder kan vores juridiske person holdes ansvarlig for skader, herunder – men ikke begrænset til – direkte, indirekte, specielle og tilfældige følgeskader eller andre tab, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge vores produkter.

8.4 Garanti
Vores produkter leveres “som de er” uden garanti af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået. Vi garanterer ikke, at det købte plugin vil fungere i alle browsere og med alle temaer. Ej heller garanterer vi, at vores plugins vil være kompatible med alle versioner af WordPress. Vi garanterer ikke kompatibilitet med eventuelle tredjepart plugins, scripts eller programmer.

8.5. Opdateringer
Produktopdateringer er tilgængelige for kunder, som har gjort et køb og har en aktiv licens. Alle plugins er altid designede til at være kompatible med den nyeste, tilgængelige version af WordPress, men vi kan ikke give nogen garanti for, at ældre skabeloner vil køre med fremtidige versioner af WordPress.

8.6. Ændringer
Du har tilladelse til at foretage nødvendige ændringer i vores produkter, så de passer til dine specifikke behov. Du kan fjerne vores kreditlinks under accept af, at alle downloadede plugins stadig hører under TOGI Data ApS’ copyright, og at de anvendte filer skal bevare deres respektive licenser.

8.7 Betaling
Alle betalinger håndteres via PayPal eller Stripe eller ligende betalingsgateway

8.8 Betaling
Når vi har modtaget din betaling, vil produktinformation blive sendt til den e-mailadresse, du har opgivet. Dette kan tage op til 1 time, men sker normalt inden for få minutter. Hvis du ikke modtager en e-mail efter denne periode, kan du kontakte os på [email protected]

Desuden kan du umiddelbart efter købet få adgang til de købte produkter fra “Min konto”-området på vores hjemmeside.

8.9 Prisændringer
TOGI Data ApS forbeholder sig retten til at ændre vores produktpriser individuelt og til enhver tid, uden forudgående varsel.

8.10 Information om billedmateriale og copyright
Vores produkter inkluderer ikke fotografisk billedmateriale. Du er selv ansvarlig for at tilføje dine egne billeder. Vores produktdemoer indeholder fotografiske billeder, men disse billeder er kun til demonstration og er ikke inkluderet i produktet. De bruges udelukkende for at give den besøgende et funktionelt eksempel på, hvordan det givne plugin vil se ud, når indholdet er blevet tilføjet. Disse billeder bør derfor ikke gemmes, kopieres eller omfordeles på nogen måde.


Generelt

9.1 Aftalens indhold
Et tilbud fra TOGI Data ApS indeholder de ydelser, der specifikt er nævnt i tilbuddet. Såfremt en ydelse ikke er nævnt i tilbuddet, er den ikke indeholdt i aftalen.

9.2 Faktura
TOGI Data ApS udsteder faktura når arbejde er påbegyndt.

9.3 Betaling
I tilfælde, hvor TOGI Data ApS først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 4 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

9.4 Manglende betaling.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 5.2. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet. Ligeledes forbeholder TOGI Data ApS sig ret til at lukke for leverenace og webhotel i forbindelse med manglende betaling.

9.5 Fortrydelsesret
Mange af TOGI Data ApS’ produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at TOGI Data ApS påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved TOGI Data ApS’ påbegyndelse af kundens bestilling.

9.6 Kundens aftaler med tredjemand
Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.
TOGI Data ApS kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem TOGI Data ApS og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

9.7 Adresseoplysninger
Kunden er forpligtet til altid at holde TOGI Data ApS informeret om sin nuværende bopæl, dette kan ske via email [email protected] eller ved skriftlig henvendelse pr. brev.

9.8 Forbehold for ændringer
TOGI Data forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på TOGI Data ApS’ hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode.


Værneting

10.1
I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Holbæk i Danmark som værneting.